De monarchie van’t land

Ik ben niet noodzakelijk voorstander van de of een monarchie. Maar wanneer het goed is, is het goed. De redacteurs van de VRT hebben zeker moeite gedaan een positief beeld te schetsen in Koppen. Maar zelfs moest ik moeite doen negatief te zijn, kan ik niets slechts vinden in het beeld dat men vandaag van koning Filip schetste. Ik ben tevreden dat iemand met zorg en zorgzaamheid met België en de Belgen bezig is.

nrl:maxCardinality one-to-many ontology changes

I added support for changing the nrl:maxCardinality property of an rdfs:Property from one to many. Earlier Martyn Russel reverted such an ontology change as this was a blocker for the Debian packaging by Michael Biebl.

We only support going from one to many. That’s because going from many to one would obviously imply data-loss (a string-list could work with CSV, but an int-list can’t be stored as CSV in a single-value int type – instead of trying to support nonsense I decided to just not do it at all).

More supported ontology changes can be found here.

Not sure if people care but this stuff was made while listening to Infected Mushroom.

Bescherm ons tegen afluisteren, luister zelf enkel binnen een wettelijk kader af

De overheid hoort onze burgers te beschermen tegen afluisteren, de overheid kan en mag zelf afluisteren maar kan en mag dit enkel binnen een wettelijk kader doen.

Allerlei zaken tonen aan dat overheden binnen de NAVO alliantie ons land aanvallen met digitale inbraken. Het baart me zorgen.

Technisch betekent dit voor mij dat ons land moet investeren in beveiliging van systemen. Hier hoort kennis en controle over hardware en software op diep niveau bij.

Ik hoop dat Pieter De Crem niet enkel in straaljagers maar ook in het beveiligen van ‘s lands computersystemen investeert.

Dat betekent voor mij kennis en controle op het niveau van de bootloader, de kernel en de hardware. De systemen van de overheid bevatten immers bijzonder veel gegevens van de burger. De systemen van het leger geven dan weer informatie en toegang tot apparatuur die de beveiliging en de vrede van het land garandeert.

Wat betreft de kernel moet een recruit het boek van Robert Love de dagen voor het sollicitatiegesprek doornemen. Hij of zij moet met het Internet als hulp een kernel module kunnen maken. Dat is een minimum.

Een goede technische test zou zijn om een eigen rootkit kernel module te schrijven gedurende de dagen dat het sollicitatiegesprek plaatsvindt (ja, dagen). Hierbij zouden enkele doelstellingen kunnen opgesteld worden: Bv. het verbergen van de .ko file op het filesysteem die eerder met insmod ingeladen werd, het kopiëren van alle uitgaande TCP/IP data naar een verborgen stuk hardware, en zo verder.

Dit laatste zonder veel van het geheugen van de host te verbruiken daar het verborgen stuk HW vermoedelijk trager zal zijn dan de normale netwerk interface (de eth0 t.o.v. bv. 3G). Een oplossing zou kunnen zijn te filteren gecombineerd met af en toe wat packet loss te veroorzaken door verborgen netif_stop_queue en netif_wake_queue calls op de normale netwerk interface te doen. Misschien heeft de recruit wel betere ideeën die moeilijk of niet gedetecteerd kunnen worden? Ik hoop het!

De recruit moet een manier voorzien (die niet vanzelfsprekend is) om commando’s te ontvangen (liefst eentje die moeilijk gedetecteerd kan worden). Misschien het gebruik maken van radio op zo’n manier dat het moeilijk te detecteren is? Ik ben benieuwd.

Hoe meer van dat soort doelstellingen gehaald worden, hoe geschikter de kandidaat.

Wat betreft userland moet een recruit gegeven een stuk code waar een typische bufferoverflow fout in zit die bufferoverflow herkennen. Maar gun uw recruit de tijd en een ontspannen sfeer want onder stress zien enkel de gelukzakken af en toe eens zoiets. Het reviewen van (goede) code is nl. iets dat vele jaren ervaring vraagt (slechte code is eenvoudiger, maar over de slechte code van de wereld, zoals dnsmasq, gaan de hedendaagse security problemen niet. Wel over bv. OpenSSL en Bash).

De daarop volgende vraag zou kunnen zijn om door middel van die bufferoverflow ingevoerde code uit te laten voeren. Dit mag met behulp van het Internet om alle antwoorden te vinden. Extra punten wanneer de uitgevoerde code met of zonder netcat de zaak op een TCP/IP poort available maakt.

De dienst zou bv. een socket server kunnen maken dat een bufferoverflow heeft op de buffer die meegegeven wordt met read(). Dat zou zelfs een junior C developer moeten herkennen.

Dit soort van testen zijn nodig omdat enkel zij die technisch weten (en kunnen implementeren) hoe na een inbraak zichzelf te verbergen, geschikt zijn om het land te verdedigen tegen de NSA en de GCHQ.

Ik ben er van overtuigd dat zij die dit kunnen een redelijk goed moreel compas hebben: Mensen met zo’n inzicht hebben capaciteiten. Zulke mensen hebben daardoor vaak ook een goed doordacht moreel compas. Zolang de overheid haar eigen moreel compas volgt, zijn deze mensen bereid hun kunnen voor de overheid in te zetten.

Meneer de kolonel van het leger moet wel beseffen dat de gemiddelde programmeur eigenlijk gewoon technologie wil doorgronden. Dat die technologie toevallig ook voor bommen gebruikt wordt is niet de schuld van de programmeurs. Dat de kolonel zijn communicatie-technologie vol fouten zit wil niet zeggen dat de programmeurs die deze vinden criminelen zijn. Kolonel meneer zou beter tot Thor bidden dat s’ lands programmeurs er eerder achter komen dan de echte vijand erachter komt.

Maar de wet staat boven de militair. Ze moet gevolgd worden. Ook door de inlichtingendiensten. Het is onze enige garantie op een vrije samenleving: ik wil niet werken of geholpen hebben aan een wereld waarin de burger door technologie vrijheden zoals privacy verliest.

Met vriendelijke groeten,

Philip. Programmeur.

RE: Scudraketten

Wanneer Isabel Albers iets schrijft ben ik aandachtig. Misschien ben ik verliefd? Misschien is ze een verstandige vrouw? Niettemin doe ik moeite me te ontdoen van m’n eigen grote waarheden. Één blijft overeind: wij moeten investeren in infrastructuur.

Dit creëert welvaart, distribueert efficiënt het geld en investeert in onze kinderen hun toekomst: iets wat nodig is; en waar we voor staan.

De besparingsinspanningen kunnen we beperken wat betreft investeringen in infrastructuur; we moeten ze des te meer doorvoeren wat betreft andere overheidsuitgaven.

Misschien moeten we bepaalde scudraketten lanceren? Een scudraket op de overheidsomvang zou geen slecht doen.

Een week mediastorm meemaken over hoe hard we snoeien in bepaalde overheidssectoren: laten we dat hard en ten gronde doen.

Laten we tegelijk investeren in de Belgische infrastructuur. Laten we veel investeren.

Rusland

De cultuur die heerst, leeft,  ploert en zweet op het grondgebied van Rusland zal niet verdwijnen. Zelfs niet na een nucleaire aanval tenzij die echt verschrikkelijk wreedaardig is. En dan zou ik ons verdommen dat we dat gedaan hebben zoals ik hoor te doen. Wij, Europeanen, moeten daar mee leven zoals zij met ons moeten leven.

Tracker supports volume management under a minimal environment

While Nemo Mobile OS doesn’t ship with udisks2 nor with the GLib/GIO GVfs2 modules that interact with it, we still wanted removable volume management working with the file indexer.

It means that types like GVolume and GVolumeMonitor in GLib’s GIO will fall back to GUnixVolume and GUnixVolumeMonitor using GUnixMount and GUnixMounts instead of using the more competent GVfs2 modules.

The GUnixMounts fallback uses the _PATH_MNTTAB, which generally points to /proc/mounts, to know what the mount points are.

Removable volumes usually aren’t configured in the /etc/fstab file, which would or could affect /proc/mounts, plus if you’d do it this way the UUID label can’t be known upfront (you don’t know which sdcard the user will insert). Tracker’s FS miner needs this label to uniquely identify a removable volume to know if a previously seen volume is returning.

If you look at gunixvolume.c’s g_unix_volume_get_identifier you’ll notice that it always returns NULL in case the UUID label isn’t set in the mtab file: the pure-Unix fall back implementations aren’t fit for non-typical desktop usage; it’s what udisks2 and GVfs2 normally provide for you. But we don’t have it on the Nemo Mobile OS.

The mount_add in libtracker-common/tracker-storage.c luckily has an alternative that uses the mountpoint’s name (line ~592). We’ll use this facility to compensate for the lacking UUID.

Basically, we add the UUID of the device to the mountpoint’s directory name and Tracker’s existing volume management will generate a unique UUID using MD5 for each unique mountpoint directory. What follows is specific for Nemo Mobile and its systemd setup.

We added some udev rules to /etc/udev/rules.d/90-mount-sd.rules:

SUBSYSTEM=="block", KERNEL=="mmcblk1*", ACTION=="add", MODE="0660", TAG+="systemd", 
 ENV{SYSTEMD_WANTS}="mount-sd@%k.service", ENV{SYSTEMD_USER_WANTS}="tracker-miner-fs.service
 tracker-store.service"

We added /etc/systemd/system/mount-sd@.service:

[Unit]
Description=Handle sdcard
After=init-done.service dev-%i.device
BindsTo=dev-%i.device

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/sbin/mount-sd.sh add %i
ExecStop=/usr/sbin/mount-sd.sh remove %i

And we created mount-sd.sh:

if [ "$ACTION" = "add" ]; then
  eval "$(/sbin/blkid -c /dev/null -o export /dev/$2)"
  test -d $MNT/${UUID} || mkdir -p $MNT/${UUID}
  chown $DEF_UID:$DEF_GID $MNT $MNT/${UUID}
  touch $MNT/${UUID}
  mount ${DEVNAME} $MNT/${UUID} -o $MOUNT_OPTS || /bin/rmdir $MNT/${UUID}
  test -d $MNT/${UUID} && touch $MNT/${UUID}
else
  DIR=$(mount | grep -w ${DEVNAME} | cut -d \ -f 3)
  if [ -n "${DIR}" ] ; then
    umount $DIR || umount -l $DIR
  fi
fi

Now we just have to configure Tracker right:

gsettings set org.freedesktop.Tracker.Miner.Files index-removable-devices true

Let’s try that:

# Insert sdcard
[nemo@Jolla ~]$ mount | grep sdcard
/dev/mmcblk1 on /media/sdcard/F6D0-FC42 type vfat (rw,nosuid,nodev,noexec,...
[nemo@Jolla ~]$ 

[nemo@Jolla ~]$ touch /media/sdcard/F6D0-FC42/test.txt
[nemo@Jolla ~]$ tracker-sparql -q "select tracker:available(?s) nfo:fileName(?s) \
   { ?s nie:url 'file:///media/sdcard/F6D0-FC42/test.txt' }"
Results:
 true, test.txt

# Take out the sdcard

[nemo@Jolla ~]$ mount | grep sdcard
[nemo@Jolla ~]$ tracker-sparql -q "select tracker:available(?s) nfo:fileName(?s) \
   { ?s nie:url 'file:///media/sdcard/F6D0-FC42/test.txt' }"
Results:
 (null), test.txt
[nemo@Jolla ~]$

FOSDEM presentation about Metadata Tracker

I will be doing a presentation about Tracker at FOSDEM this year.

Metadata Tracker is now being used not only on GNOME, the N900 and N9, but is also being used on the Jolla Phone. On top a software developer for several car brands, Pelagicore, claims to be using it with custom made ontologies; SerNet told us they are integrating Tracker for use as search engine backend for Apple OS X SMB clients and last year Tracker integration with Netatalk was done by NetAFP. Other hardware companies have approached the team about integrating the software with their products. In this presentation I’d like to highlight the difficulties those companies encountered and how the project deals with them, dependencies to get a minimal system up and running cleanly, recent things the upstream team is working on and I’d like to propose some future ideas.

Link on fosdem.org

Mr. Dillon; smartphone innovation in Europe ought to be about people’s privacy

Dear Mark,

Your team and you yourself are working on the Jolla Phone. I’m sure that you guys are doing a great job and although I think you’ve been generating hype and vaporware until we can actually buy the damn thing, I entrust you with leading them.

As their leader you should, I would like to, allow them to provide us with all of the device’s source code and build environments of their projects so that we can have the exact same binaries. With exactly the same I mean that it should be possible to use MD5 checksums. I’m sure you know what that means and you and I know that your team knows how to provide geeks like me with this. I worked with some of them together during Nokia’s Harmattan and Fremantle and we both know that you can easily identify who can make this happen.

The reason why is simple: I want Europe to develop a secure phone similar to how, among other open source projects, the Linux kernel can be trusted. By peer review of the source code.

Kind regards,

A former Harmattan developer who worked on a component of the Nokia N9 that stores the vast majority of user’s privacy.

ps. I also think that you should reunite Europe’s finest software developers and secure the funds to make this workable. But that’s another discussion which I’m eager to help you with.

A use-case for SPARQL and Nepomuk

As I got contacted by two different companies last few days who both had questions about integrating Tracker into their device, I started thinking that perhaps I should illustrate what Tracker can already do today.

I’m going to make a demo for the public transportation industry in combination with contacts and places of interest. Tracker’s ontologies cross many domains, of course (this is just an example).

I agree that in principle what I’m showing here isn’t rocket science. You can do this with almost any database technology. What is interesting is that as soon as many domains start sharing the ontology and store their data in a shared way, interesting queries and use-cases are made possible.

So let’s first insert a place of interest: the Pizza Hut in Nossegem

tracker-sparql -uq "
INSERT { _:1 a nco:PostalAddress ; nco:country 'Belgium';
        nco:streetAddress 'Weiveldlaan 259 Zaventem' ;
        nco:postalcode '1930' .
    _:2 a slo:Landmark; nie:title 'Pizza Hut Nossegem';
       slo:location [ a slo:GeoLocation;
         slo:latitude '50.869949'; slo:longitude '4.490477';
         slo:postalAddress _:1 ];
       slo:belongsToCategory slo:predefined-landmark-category-food-beverage }"

And let’s add some busstops:

tracker-sparql -uq "
INSERT { _:1 a nco:PostalAddress ; nco:country 'Belgium';
        nco:streetAddress 'Leuvensesteenweg 544 Zaventem' ;
        nco:postalcode '1930' .
     _:2 a slo:Landmark; nie:title 'Busstop Sint-Martinusweg';
        slo:location [ a slo:GeoLocation;
          slo:latitude '50.87523'; slo:longitude '4.49426';
          slo:postalAddress _:1 ];
        slo:belongsToCategory slo:predefined-landmark-category-transport }"
tracker-sparql -uq "
INSERT { _:1 a nco:PostalAddress ; nco:country 'Belgium';
        nco:streetAddress 'Leuvensesteenweg 550 Zaventem' ;
        nco:postalcode '1930' .
     _:2 a slo:Landmark; nie:title 'Busstop Hoge-Wei';
        slo:location [ a slo:GeoLocation;
          slo:latitude '50.875988'; slo:longitude '4.498208';
          slo:postalAddress _:1 ];
        slo:belongsToCategory slo:predefined-landmark-category-transport }"
tracker-sparql -uq "
INSERT { _:1 a nco:PostalAddress ; nco:country 'Belgium';
        nco:streetAddress 'Guldensporenlei Turnhout' ;
        nco:postalcode '2300' .
     _:2 a slo:Landmark; nie:title 'Busstop Guldensporenlei';
        slo:location [ a slo:GeoLocation;
          slo:latitude '51.325463'; slo:longitude '4.938047';
          slo:postalAddress _:1 ];
        slo:belongsToCategory slo:predefined-landmark-category-transport }"

Let’s now get all the busstops nearby the Pizza Hut in Nossegem:

tracker-sparql -q "
SELECT ?name ?lati ?long WHERE {
  ?p slo:belongsToCategory slo:predefined-landmark-category-food-beverage;
    slo:location [ slo:latitude ?plati; slo:longitude ?plong ] .
  ?b slo:belongsToCategory slo:predefined-landmark-category-transport ;
    slo:location [ slo:latitude ?lati; slo:longitude ?long ] ;
   nie:title ?name .
  FILTER (tracker:cartesian-distance (?lati, ?plati, ?long, ?plong) < 1000)
}"
Results:
 Busstop Sint-Martinusweg, 50.87523, 4.49426
 Busstop Hoge-Wei, 50.875988, 4.498208

This of course was an example with only slo:Landmark. But that slo:location property can be placed on any nie:InformationElement. Meaning that for example a nco:PersonContact can also be involved in such a cartesian-distance query (which is of course just an example).

Let’s make an example use-case: We want contact details of friends (with publicized coordinates) who are nearby a slo:Landmark that is in a food and beverage landmark category, so that the messenger application can prepare a text message window where you’ll type that you want to get together to get lunch at the Pizza Hut.

Ok, so let’s add some nco:PersonContact to our SPARQL endpoint who are nearby the Pizza Hut:

tracker-sparql -uq "
INSERT { _:1 a nco:PersonContact ; nco:fullname 'John Carmack';
        slo:location [ a slo:GeoLocation;
          slo:latitude '51.325413'; slo:longitude '4.938037' ];
        nco:hasEmailAddress [ a nco:EmailAddress;
         nco:emailAddress 'john.carmack@somewhere.com'] }"
tracker-sparql -uq "
INSERT { _:1 a nco:PersonContact ; nco:fullname 'Greg Kroah-Hartman';
        slo:location [ a slo:GeoLocation;
          slo:latitude '51.325453'; slo:longitude '4.938027' ];
        nco:hasEmailAddress [ a nco:EmailAddress;
         nco:emailAddress 'greg.kroah@somewhere.com'] }"

And let’s add one person who isn’t nearby the Pizza Hut in Nossegem:

tracker-sparql -uq "
INSERT { _:1 a nco:PersonContact ; nco:fullname 'Jean Pierre';
        slo:location [ a slo:GeoLocation;
          slo:latitude '50.718091'; slo:longitude '4.880134' ];
        nco:hasEmailAddress [ a nco:EmailAddress;
         nco:emailAddress 'jean.pierre@somewhere.com'] }"

And now, the query:

tracker-sparql -q "
SELECT ?name ?email ?lati ?long WHERE {
  ?p slo:belongsToCategory slo:predefined-landmark-category-food-beverage;
    slo:location [ slo:latitude ?plati; slo:longitude ?plong ] ;
   nie:title ?pname .
  ?b a nco:PersonContact;
    slo:location [ slo:latitude ?lati; slo:longitude ?long ] ;
   nco:fullname ?name ; nco:hasEmailAddress [ nco:emailAddress ?email ].
  FILTER (tracker:cartesian-distance (?lati, ?plati, ?long, ?plong) < 10000)
}"
Results:
 Greg Kroah-Hartman, greg.kroah@somewhere.com, 50.874715, 4.49158
 John Carmack, john.carmack@somewhere.com, 50.874715, 4.49154

These use-cases of course only illustrate the simplified location ontology in combination with the Nepomuk contacts ontology. There are many such domains in Nepomuk and when defining your own platform and/or a new domain on the desktop you can add (your own) ontologies. Mind that for the desktop you should preferably talk to Nepomuk first.

The strength of such a platform is also its weakness: if no information sources put their data into the SPARQL endpoint, no information sink can do queries that’ll yield meaningful results. You of course don’t have this problem in a contained environment where you define what does and what doesn’t get stored and where, like an embedded device.

A desktop like KDE or GNOME shouldn’t have this problem either, if only everybody would agree on the technology and share the ontologies. Which isn’t necessarily happening (fair point), although both KDE with Nepomuk-KDE and GNOME with Tracker share most of Nepomuk.

But indeed; if you don’t store anything in Tracker, it’s useless. That’s why Tracker comes with a file system miner and provides a framework for writing your own miners. The idea is that with time more and more applications will use Tracker, making it increasingly useful. Hopefully.

 

Bypassing Tracker’s file system miner, for example for MTP daemons

Recapping from my last blog article; I worked a bit on this concept during the weekend.

When a program is responsible for delivery of a file to the file system that program knows precisely when the rename syscall, completing the file transfer transaction, takes place.

An example of such a program is an MTP daemon. I quote from wikipedia: A main reason for using MTP rather than, for example, the USB mass-storage device class (MSC) is that the latter operates at the granularity of a mass storage device block (usually in practice, a FAT block), rather than at the logical file level.

One solution for metadata extraction for those files is to have file monitoring on the target storage directory with Tracker’s FS miner. The unfortunate thing with such a solution is that file monitoring will inevitably always trigger after the rename syscall. This means that only moments after the transfer has completed, the system can update the RDF storage. Not during and not just in time.

With this new feature I plan to allow a software like an MTP daemon to be ahead of that. For example while the file is being transferred or just in time upfront and / or just after the rename syscall depending on the use-case and how the developer plans to use the feature.

The API might still change. I plan to for example allow passing the value of tracker:available among other useful properties for which a MTP daemon might want to safely tamper with the values (edit: this is done and API in this blog article is adapted). The tracker:available property can be used to indicate to other software the availability of a file. For example while the file is being transferred you could set it to false and right after the rename you set it to true.

When you are building a device that has no other entry points for user files or documents than MTP, this feature helps you turning off Tracker’s FS miner completely. This could be ideal for certain tablets and phones.

Currently it looks like this. Branch is available here:

static void
on_finished (GObject *none, GAsyncResult *result, gpointer user_data) {
  GMainLoop *loop = user_data;
  GError *error = NULL;
  gchar *sparql = tracker_extract_get_sparql_finish (result, &error);
  if (error == NULL) {
    g_print ("%s", sparql);
    g_free (sparql);
  } else
    g_error("%s", error->message);
  g_clear_error (&error);
  g_main_loop_quit (loop);
}  

int main (int argc, char **argv) {
  const gchar *file = "/tmp/file.png";
  const gchar *dest = "file:///home/pvanhoof/Documents/Photos/photo.png"
  const gchar *graph = "urn:mygraph"
  GMainLoop *loop;
  g_type_init();
  loop = g_main_loop_new (NULL, FALSE);
  tracker_extract_get_sparql (file, dest, graph, time(0), time(0),
                TRUE, on_finished, loop);
  g_main_loop_run (loop);
  g_object_unref (loop);
}

This will result in something like this:

INSERT SILENT { GRAPH <urn:mygraph> {
  _:file a nfo:FileDataObject , nie:InformationElement ;
	 nfo:fileName "photo.png" ;
	 nfo:fileSize 38155 ;
	 nfo:fileLastModified "2012-12-17T09:20:18Z" ;
	 nfo:fileLastAccessed "2012-12-17T09:20:18Z" ;
	 nie:isStoredAs _:file ;
	 nie:url "file:///home/pvanhoof/Documents/Photos/photo.png" ;
	 nie:mimeType "image/png" ;
	 a nfo:FileDataObject ;
	 nie:dataSource <urn:nepomuk:datasource:9291a450-etc-etc> ;
	 tracker:available true .
  _:file a nfo:Image , nmm:Photo ;
	 nfo:width 150 ;
	 nfo:height 192 ;
	 nmm:dlnaProfile "PNG_LRG" ;
     # more extracted metadata
	 nmm:dlnaMime "image/png" .
 } }

As usual with stuff that I blog about: this feature isn’t finished, it’s not in master yet, not even reviewed. The API might change. All the usual stuff.

Battery drain on N9 caused by a combination of Battery-Icon, Tracker and Smartsearch

Tired of the fact that my N9 had few battery time I decided to “as a developer” investigate my device a little bit. Last time I did that I was still contracted by Nokia and a few days later I had to fly to Helsinki to help fix a Tracker in combination with contactsd bug. I’m btw. no longer working for Nokia since a few months. So this time I can’t fix it for everyone. Lemme write it here instead.

It’s pretty funny what is going on: I installed Battery-Icon at some point. The software is writing periodically to /usr/share/applications/battery-icon.desktop. Having been a developer at Nokia for the metadata subsystem I know that tracker-miner-fs will reindex .desktop files that change. You don’t really need to be a developer to know that: Tracker’s FS miner is, among other things, responsible for keeping up to date a list of known applications.

Because of Battery-Icon, which people are probably installing to monitor their battery, tracker-miner-fs wakes up to update the metadata. That in turn wakes up tracker-store to store the metadata. That in turn wakes up smartsearch which will fetch from Tracker some textual data. All three will consume power periodically because of this .desktop file write trigger. I’m guessing the power consumption is triggering Battery-Icon to update the .desktop file. And circular power consumption was born.

I guess I should file a bug on Battery-Icon and tell its author to update the .desktop file less often. I think he could  for example wait ten minutes before doing that write. Or is the user really interested in accurate battery information each and every second? Looks like Battery-Icon is even writing to the file more frequent every hour. Interesting behavior for a tool monitoring battery to do things in a way that influences power consumption significantly.

Btw, while it’s not fixed: devel-su (enable developer mode, install terminal and password for devel-su is rootme) on your N9 and chmod -x /usr/bin/smartsearch, reboot, then uninstall Battery-Icon and your battery will last longer. I know the guys who were or are on the smartsearch team are going to hate me for that advice. Sorry guys.

Avoiding duplicate album art storage on the N9

At Tracker (core component of Nokia N9‘s MeeGo Harmattan’s Content Framework) we extract album art out of music files like MP3s, and we do a heuristic scan in the same directory of the music files for files like cover.jpg.

Right now we use the media art storage spec which we at a Boston Summit a few years ago, together with the Banshee guys, came up with. This specification allows for artist + album media art.

This is a bit problematic now on the N9 because (embedded) album art is getting increasingly bigger. We’ve seen music stores with album art of up to 2MB. The storage space for this kind of data isn’t unlimited on the device. In particular is it a problem that for an album with say 20 songs by 20 different artists, with each having embedded album art, 20 times the same album art is stored. Just each time for a different artist-album combination.

To fix this we’re working on a solution that compares the MD5 of the image data of the file album-md5(space)-md5(album).jpg with the MD5 of the image data of the file album-md5(artist)-md5(album).jpg. If the contents are the same we will make a symlink from the latter to the former instead of creating a normal new album art file.

When none exist yet, we first make album-md5(space)-md5(album).jpg and then symlink album-md5(artist)-md5(album).jpg to it. And when the contents aren’t the same we create a normal file called album-md5(artist)-md5(album).jpg.

Consumers of the album art can now choose between using a space for artist if they are only interested in ‘just album’ album art, or filling in both artist and album for artist-album album art.

This is a first idea to solve this issue, we have some other ideas in mind for in case this solution comes with unexpected problems.

I usually blog about unfinished stuff. Also this time. You can find the work in progress here.

Null support for INSERT OR REPLACE available in master

About

Last week I wrote about adding a feature to our SPARQL Update’s INSERT OR REPLACE. With that feature it’s not needed to put a DELETE upfront the INSERT to clear a field. This makes our SPARQL-ish INSERT OR REPLACE in some ways more powerful than SQL’s UPDATE. Note, however, that all of INSERT OR REPLACE is non-standard in the SPARQL language. And this new null support certainly isn’t.

Support for null with INSERT OR REPLACE is now available in Tracker‘s master branch. How to use it is illustrated in the functional test. I’ll briefly explain the test.

For single value properties:

This is of course very simple.

INSERT { <subject> nie:title 'new test' }
INSERT OR REPLACE { <subject> nie:title null }

If you now select nie:title for <subject> then of course you’ll get that its nie:title field is unset.

For multi value properties:

Begin situation:

INSERT { <subject> a nie:DataObject, nie:InformationElement }
INSERT { <ds1> a nie:DataSource }
INSERT { <ds2> a nie:DataSource }
INSERT { <ds3> a nie:DataSource }
INSERT { <subject> nie:dataSource <ds1>, <ds2>, <ds3> }

This will be the test query I’ll use for all cases:

SELECT ?ds WHERE { <subject> nie:dataSource ?ds }

For the begin situation that of course gives us <ds1>, <ds2> and <ds3>.

With null upfront, reset of list, rewrite of new list:

INSERT OR REPLACE { <subject> nie:dataSource null, <ds1>, <ds2> }

This will give us <ds1> and <ds2> for the test query. The first null resets the existing list, then <ds1> and <ds2> are added. This is probably the most sensible one to use for multi value properties.

With null in the middle, rewrite of new list:

INSERT OR REPLACE { <subject> nie:dataSource <ds1>, null, <ds2>, <ds3> }

This also gives us <ds2> and <ds3>. First <ds1> is added, but the null that follows clears it again. Then <ds2> and <ds3> get added. So the <ds1> there doesn’t make much sense, indeed.

With null at the end:

INSERT OR REPLACE { <subject> nie:dataSource <ds1>, <ds2>, <ds3>, null }

This one doesn’t make much sense either. The <ds1>, <ds2> and <ds3> get cleared by the null at the end. So the query gives us zero results.

With null as only element:

INSERT OR REPLACE { <subject> nie:dataSource null }

This one makes sense, you can use it to clear a multi value property of a resource. The query gives us zero results.

Multiple nulls:

INSERT OR REPLACE { <subject> nie:dataSource null, <ds1>, null, <ds2>, <ds3> }

Again doesn’t make much sense. First the list is cleared, then <ds1> is added, then it’s again cleared, then <ds2> and <ds3> are added. So the query gives <ds2> and <ds3>.

Support for null with Tracker’s INSERT OR REPLACE feature.

I believe it was the QtContacts Tracker team who requested this feature. When they have to unset the value of a resource’s property and at the same time set a bunch of other properties, they need to use a DELETE statement upfront an INSERT OR REPLACE. The DELETE increases the amount of queries and introduces a SQL SELECT internally for solving the SPARQL DELETE’s WHERE.

Instead of that they wanted a way to express this in the INSERT OR REPLACE, and that way gain a bit of performance. Today I implemented this.

So let’s say we start with:

INSERT { <subject> a nie:InformationElement ; nie:title 'test' }

And then we replace the nie:title:

INSERT OR REPLACE { <subject> nie:title 'new test' }

Then of course we get ‘new test’ for the nie:title of the resource:

SELECT ?title { <subject> nie:title ?title }

Then let’s say we want to unset the nie:title, we can either use:

DELETE { <subject> nie:title ?title } WHERE { <subject> nie:title ?title }

or we can now also use this (and avoid an extra internal SQL SELECT to solve the SPARQL DELETE’s WHERE):

INSERT OR REPLACE { <subject> nie:title null }

For multi value properties will a null object in INSERT OR REPLACE results in a reset of the entire list of objects. There is still a SQL SELECT happening internally to get the so called old values, but that one is sort of unavoidable and is also used by a normal DELETE. I hope this feature helps the QtContacts Tracker team gain performance for their contact synchronization use cases.

You can find this in a branch, it might take some time before it reaches master as most of the Tracker team is at the Berlin Desktop Summit; it must be reviewed, of course. Since it doesn’t really change any of the existing APIs, as it only adds a feature, we might also bring it to 0.10. Although now that we started with 0.11, I think it probably belongs in 0.11 only. Distributions should probably just upgrade, wait for the new features until they decide to bump the version of their packages, or backport features themselves.